Anelya Toktogonova’s One Friday Night Fights agreement: $1,300 to show, $1,300 to win.

Reddit MMA

Anelya Toktogonova’s One Friday Night Fights agreement: $1,300 to show, $1,300 to win.

Anelya Toktogonova’s One Friday Night Fights agreement: $1,300 to show, $1,300 to win.
by u/Americana1108 in MMA